Statuten
Geschreven door Drooog   
woensdag, 07 september 2011 13:15

 

Statuten Drooog.nl vereniging van Indoor Roeiers

 

Vandaag 4 mei 2011 besluiten de volgende personen tot de oprichting van Drooog.nl vereniging voor Indoor Roeiers (Vereniging met beperkte aansprakelijkheid).

1. Jacques Klok

2. Oscar Rijneveld

 

Voor Drooog gelden de volgende statuten;

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Drooog.nl vereniging van Indoor Roeiers.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

 

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is; Het behartigen van de belangen van personen die regelmatig op een roeimachine (ook wel ergometer) sporten. Ook het behartigen van de belangen van bedrijven en instellingen die zich met het trainen op roeimachines bezighouden. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het informeren, enthousiasmeren, motiveren en stimuleren van leden en belangstellenden van indoorroeien. O.a. middels de website, e-mail en gedrukte media. Ook bijeenkomsten van leden en belangstellenden behoren tot de doelstellingen.

 

Boekjaar

Artikel 3

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste jaar geldt er een verlengt boekjaar van 4-5-2011 tot/met 31-12-2012.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn zij die zich als zodanig hebben aangemeld via de website Drooog.nl of Nlroei.nl..
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door verandering van het lidmaatschapsveld in het persoonlijke profiel op de website van de vereniging in de stand die dit weergeeft (= nee, niet lid);
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden door verandering van het lidmaatschapsveld in het persoonlijke profiel op de website van de vereniging in de stand die dit weergeeft (= nee, niet lid). Indien een opzegging niet heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  1. wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, twee maanden vóór het einde van het lopende boekjaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

 

Contributies

Artikel 7

Er is altijd een gratis lidmaatschap mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om extra faciliteiten en diensten tegen betaling in de vorm van een plus lidmaatschap in te stellen dit is ter beoordeling van het bestuur.

De hoogte van de contributie, wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven (rechts) personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Ook is het mogelijk dat de Algemene Ledenvergadering een bedrijf of organisatie als bestuurder aanstelt.
 3. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. De schorsing eindigt wanneer de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt onmiddellijk herbenoembaar .
 7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht binnen een redelijke termijn een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de Algemene Ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen

 

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 11

De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Het bestuur heeft de mogelijkheid om de Algemene Ledenvergadering elektronisch te laten plaatsvinden.

Artikel 12

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.
 2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de Algemene Ledenvergadering.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
 5. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 6. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Dit kan ook elektronisch gebeuren.
 8. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 9. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter van de vergadering ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist ondertekend.

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen acht maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering.
 2. In deze Algemene Ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. (=kas commissie)
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
 6. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek . Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt ook voldaan indien het verzoek per e-mail is verzonden.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één landelijk dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedt door uitnodiging per e-mail aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen op het e-mail adres dat bekend is bij de vereniging. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, per e-mail sturen aan alle leden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 5. Het bepaalde in artikel 12 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
 6. De bestuursleden zijn verplicht de gewijzigde statuten wijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De bestuurders worden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
 7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Reglementen

Artikel 18

 1. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepalingen

Artikel 19

Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 20

 1. Door aanvaarding van het lidmaatschap verplichten de leden zich om behalve de bepalingen van deze statuten tevens de bepalingen van het huishoudelijk reglement en andere door Drooog.nl vastgestelde reglementen na te leven.
 2. Wanneer Drooog.nl lid wordt van de Koninklijke Nederlandse Roeibond dan wordt verwacht dat leden van Drooog - indien vereist - aan de uitvoering van (al) die bepalingen van de KNRB die van toepassing zijn hun medewerking te verlenen.

 

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

 1. als lid van de vereniging treden toe de oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden:
 1.  
  1. Jacques Klok, als voorzitter;
  2. Oscar Rijneveld, als secretaris;
  3. Concept2 Benelux, als penningmeester;
 2. het adres van de vereniging is:
  1. HJE Wenckebachweg 150A
  2. 1096 AR Amsterdam *.
  3. Het postadres van de vereniging is gelijk aan dit adres;
 3. het eerste boekjaar van de vereniging vangt aan bij de oprichting en eindigt op eenendertig december 2012.
Laatst aangepast op woensdag, 07 september 2011 15:25
 

NLRoei Nieuws

Laatste Forumberichten